Общи условия » Наем на автомобил с шофьор

Условия за наем на автомобил с шофьор » Трансферна услуга

Условия за наем на автомобил с шофьор » Трансферна услуга

I. Общи условия

(1.0) Настоящите Общи условия се отнасят до и регламентират услугата НАЕМ НА АВТОМОБИЛ С ШОФЬОР, резервирана чрез уеб страниците motoroads.com, m.motoroads.com, sofia-airport-transfer.com, varna-airport-transfer.com, bourgas-airport-transfer.com, plovdiv-airport-transfer.com, bulgaria-airport-transfer.com, която се предоставя от групата МОТОРОУДС ("Мотороадс" ЕООД, "Мото Роудс" ООД, "Мото Роудс БГ" ЕООД) и/или неговите партньори.

(2.0) Потребители на услугата НАЕМ НА АВТОМОБИЛ С ШОФЬОР могат да бъдат само лица, навършили 18 години, които притежават валидни лични документи (паспорт или лична карта) и валидна кредитна карта. Лица под 18 години могат да използват услугата НАЕМ НА АВТОМОБИЛ С ШОФЬОР с пълнолетен придружител.

(3.0) Заявка за ползване на услугата може да бъде направена онлайн минимум 24 часа преди началото на услугата. Заявката се счита за потвърдена, когато потребителят заплати изцяло предварително определения резервационен депозит и получи резервационен ваучер от МОТОРОУДС на имейла посочен в заявката. Ако потребителят не успее да заплати този депозит, заявката му се счита за непотвърдена и може да бъде отменена по всяко време.

(3.1) При попълване на заявката за резервиране на услугата потребителят декларира, че данните посочени в нея са верни, че кредитната карта, която използва за целта е лично негова, и че по нея има достатъчно средства за покриване на цената на услугата.

(3.2) МОТОРОУДС може да изисква допълнително потвърждение на данните от кредитната карта на потребителя преди да предостави услугата НАЕМ НА АВТОМОБИЛ С ШОФЬОР. При липса на потвърждение, както и при липса на направено плащане на резервационен депозит или стойността на услугата, МОТОРОУДС има право да отмени вече приета заявка, да не предостави услугата и да потърси обезщетение от потребителя за неизпълнен договор и пропуснати ползи.

(3.3) Резервационният ваучер съдържа цялата информация за услугата НАЕМ НА АВТОМОБИЛ С ШОФЬОР, включително телефоните за връзка с офисите и партньорите на МОТОРОУДС. Той се представя задължително на шофьора извършващ услугата на хартиен носител или визуализиран на мобилно устройство. Потребителят няма право на обезщетение, ако услугата не му бъде предоставена по причина, че не носи със себе си и не представи резервационния ваучер, както и ако не се свърже незабавно с офис на МОТОРОУДС, ако не намира шофьора на мястото на срещата.

(3.4) Платеният резервационен депозит не подлежи на връщане при НЕЯВЯВАНЕ на потребителя или отмяна на заявката по-малко от 24 часа преди началото на наемния период. Във всички останали случаи потребителят може да използва заплатения резервационен депозит при следваща заявка за НАЕМ НА АВТОМОБИЛ С ШОФЬОР. В случай на възстановяване на суми на потребителя, това става след като от заплатената сума се приспаднат всички административни и банкови такси, както и таксите за отмяна или промяна на заявката.

(4.0) Промяна на вече приета заявка е възможна, само ако е направена до 24 часа преди началото на услугата и е потвърдена от МОТОРОУДС на посочения от потребителя e-mail адрес за контакт. Следните административни такси са в сила при промяна на заявка от страна на потребителя: първа и втора промяна – безплатно, трета и последваща промяна - 15 евро.

II. Цени, начин на плащане

(5.0) Цените на услугата НАЕМ НА АВТОМОБИЛ С ШОФЬОР са публикувани на уеб страниците motoroads.com, m.motoroads.com, sofia-airport-transfer.com, varna-airport-transfer.com, bourgas-airport-transfer.com, plovdiv-airport-transfer.com, bulgaria-airport-transfer.com и са валидни към момента на направената от потребителя заявка. Цената на услугата се потвърждава, като част от процедурата по приемането на заявката от МОТОРОУДС. В случай, че цената не е била коректно регистрирана по време на заявката потребителят се уведомява допълнително, като същият може да приеме или отмени заявката при верните условия. При отмяна на заявка МОТОРОУДС възстановява изцяло предварително заплатената сума, но не дължи допълнително обезщетение на потребителя.

(5.1) Цените на услугата НАЕМ НА АВТОМОБИЛ С ШОФЬОР са посочени в Евро, Британски лири, Американски долари платими в съответната валута или в Лева по курсовете на Българската Централна Банка (БНБ) за деня.

(5.2) Цената на услугата НАЕМ НА АВТОМОБИЛ С ШОФЬОР се начислява на превозно средство и включва: наем на автомобил, наем на шофьор, гориво, посрещане на клиента на определеното място на тръгване, застраховка на пътническите места, до 2 безплатни детски столчета и предплатени пътни такси. Цената на услугата не включва такси за паркинг или такси, платими при пресичане на туристически, исторически или други зони с платен режим на преминаване.

(5.3) Застраховката на пътническите места на автомобила не покрива загуба или кражба на лични вещи на потребителя както и липси и/или повреди по интериора на превозното средство.

(5.4) МОТОРОУДС предоставя отстъпки на лоялни клиенти, чрез онлайн купони, които се издават индивидуално за всеки потребител. Купоните за отстъпка важат само за онлайн резервации и не са валидни за промоции. Купоните за отстъпка не могат да бъдат прилагани ръчно или впоследствие за вече направени резервации.

(5.5) Всички онлайн плащания с кредитни карти се извършват чрез лицензирана банкова институция (Първа Инвестиционна Банка) и са защитени чрез защитните технологии Secure Sockets Layer /SSL/ и 3D. Личната информация на потребителя остава строго конфиденциална.

(6.0) Пълната цена на услугата се заплаща в брой на шофьора преди отпътуване, освен, ако не е определен определен друг начин на плащане в резервационния ваучер. Плащания с кредитна карта или по банков път подлежат на допълнителни банкови такси.

(6.1) Ако потребителят не заплати дължимите суми на шофьора при посрещане съгласно начините на плащане посочени в резервационния ваучер, заявката се счита за отменена по вина на потребителя. В този случай МОТОРОУДС или неговите партньори имат право да получат обезщетение от потребителя за неизпълнен договор в размер равен на стойността на заявката, както и обезщетение за пропуснати ползи.

(6.2) В случай на измама или неоторизирано използване на кредитна карта от трети лица, повечето банки и компании, издаващи кредитни карти, поемат риска и покриват всички плащания, произтичащи от такава измама или злоупотреба. МОТОРОУДС не носи отговорност за измами от подобен род и произтеклите от това щети за потребителя.

III. Посрещане и превоз на потребителя

(7.0) Шофьорът посреща потребителя на мястото и в часа, посочен в резервационния ваучер. При невъзможност да бъде открит представител на МОТОРОУДС или неговите партньори на мястото на срещата потребителят е длъжен да се обади незабавно на телефоните, посочени в резервационния ваучер. Ако такова телефонно обаждане не бъде регистрирано в офис на МОТОРОУДС, заявката се счита за отменена поради НЕЯВЯВАНЕ на потребителя. В този случай потребителят няма право на обезщетение и дължи на МОТОРОУДС или неговите партньори заплащане в размер на пълната сума на заявката.

(7.1) Когато регистрира заявката, потребителят е длъжен да се съобрази с информацията публикувана на уеб страниците на МОТОРОУДС относно времетраенето на услугата НАЕМ НА АВТОМОБИЛ С ШОФЬОР за съответните дестинации и да предвиди достатъчно време за нейното изпълнение. Информацията публикувана на уеб страниците на МОТОРОУДС е само ориентировъчна и за улеснение на потребителя, и МОТОРОУДС и неговите партньори не носят отговорност и не дължат обезщетение за претърпени от потребителя загуби (например изпуснат полет, влак, автобус), ако същият не е предвидил достатъчно време за изпълнение на услугата и всички процедури, свързани с нея.

(7.2) МОТОРОУДС и неговите партньори не носят отговорност за претърпени от потребителя загуби (например изпуснат полет, влак, автобус и други) причинени вследствие на закъснение от негова страна.

(7.3) Потребителят е длъжен да предостави в заявката информация за полета/влака/автобуса, с който пристига. МОТОРОУДС и неговите партньори не носят отговорност и не дължат обезщетение за неизпълнена услуга НАЕМ НА АВТОМОБИЛ С ШОФЬОР, ако потребителят не предостави навреме тази информация.

(7.4) В случай, че полетът на потребителя е отменен, забавен или пренасочен към друго летище, МОТОРОУДС и/или неговите партньори следва да бъдат своевременно уведомени за новия час и място на пристигане. Ако уведомлението е извършено твърде късно потребителят следва на направи нова заявка или да заплати допълнителна такса от 15 Eвро за промяна на старата. МОТОРОУДС или неговите партньори могат да извършат услугата НАЕМ НА АВТОМОБИЛ С ШОФЬОР в новата точка на пристигане само при налична за тях възможност, и ако потребителят писмено се съгласи да заплати всички допълнителни разходи за това.

(7.5) МОТОРОУДС и неговите партньори ще положат всички необходими усилия да посрещнат потребителя на мястото и в часа, посочени в резервационния ваучер, но не са отговорни и не дължат обезщетение за загуби претърпени от потребителя (например изпуснат полет, автобус,влак), ако поради независещи от тях причини породени, от случайно събитие (например задръствания, пътно-транспортни произшествия и други) не изпълнят навреме услугата НАЕМ НА АВТОМОБИЛ С ШОФЬОР.

(7.6) Потребителят е длъжен да потвърди с МОТОРОУДС или неговите партньори (на телефоните посочени в резервационния ваучер), часа и мястото на изпълнение на услугата минимум 24 часа преди отпътуване. МОТОРОУДС и неговите партньори не носят отговорност и не дължат обезщетение за неизпълнение на услугата при неспазване на това условие от страна на потребителя.

(8.0) МОТОРОУДС и неговите партньори си запазват правото да не предоставят услугата, ако поведението на потребителя и/или това на придружаващите го лица не е безопасно и влияе върху сигурността на трети лица. МОТОРОУДС не носи отговорност за каквито и да било допълнителни разходи, възникнали за потребителя и придружаващите го лица в резултат на непредоставянето на услугата в този случай.

(8.1) МОТОРОУДС и неговите партньори си запазват правото да прекратят услугата, без предупреждение и за сметка на потребителя, ако поведението на потребителя и това на придружавашите го лица в превозното средство не е в съгласие с настоящите Общи условия. МОТОРОУДС не носи отговорност за каквито и да било допълнителни разходи, възникнали за потребителя и придружаващите го лица в резултат на прекратяване на услугата в този случай.

(8.2) Пушенето, употребата на наркотици и консумацията на алкохолни напитки са строго забранени в превозното средство.

(8.3) В случай на повреда на превозното средство по време на изпълнение на услугата, МОТОРОУДС или неговите партньори се задължават да отстранят повредата максимално бързо или да го заменят с друго, но не дължат обезщетение за претърпяни от потребителя вреди (например изпуснат полет, автобус, влак и други) причинени вследствие на забавяне на изпълнение на услугата.

IV. Липса или повреда по интериора на превозното средство

(9.0) При установяване на липси и повреди по интериора и екстериора на превозното средство, причинени от потребителя по време на ползване на услугата, автомобилът се изпраща за инспекция в оторизиран сервиз. МОТОРОУДС или неговия партньор уведомява наемателя (на имейла посочен в заявката) за стойността на щетите и издава фактура за сумата на ремонта на превозното средство. Потребителят се задължава да заплати стойността на фактурата в деня на получаването и ако услугата все още не е изпълнена изцяло или в едноседмичен срок, ако изпълнението вече е приключило.

(10.0) МОТОРОУДС и неговите партньори си запазват правото да прекратят услугата НАЕМ НА АВТОМОБИЛ С ШОФЬОР без предупреждение и за сметка на потребителя, ако същия не заплати изцяло стойността на причинените от него повреди и липси по превозното средство.

V. Задължения и отговорности на потребителя

(11.0) Потребителят е длъжен:

(11.1) Да се отнася грижливо към превозното средство, в което пътува.

(11.2) Да уведоми МОТОРОУДС при регистриране на заявката за НАЕМ НА АВТОМОБИЛ С ШОФЬОР, ако има намерение да пътува с извънреден багаж – ски оборудване, стикове за голф, сърфинг, бордове и др. с оглед осигуряване на подходящ размер превозно средство. МОТОРОУДС или неговите партньори си запазват правото да отменят дадена заявка, ако броят на пътниците и техния багаж не може да се побере при нормални условия в резервирания модел превозно средство. В този случай, потребителят няма право да претендира за обезщетение, ако не е изискал предварително писмено потвърждение от МОТОРОУДС, че резервираното превозно средство е подходящо за броя на пътниците и техния багаж.

(11.3) При проблеми с предоставената услуга, потребителят е длъжен незабавно да уведоми МОТОРОУДС писмено и на телефоните посочени в резервационния ваучер. МОТОРОУДС и неговите партньори ще направят всичко възможно да разрешат проблема по най-добрия възможен начин. Ако потребителят пропусне да информира своевременно при възникване на проблем и не предостави функциониращ телефон за връзка с него, това ще повлияе върху възможностите на МОТОРОУДС да го разреши впоследствие, за което МОТОРОУДС не носи отговорност.

(12.0) Съгласно българското законодателство, деца до 1 година, които тежат по-малко от 13 кг трябва да пътуват в превозно средство в обърнати назад детски столчета за новородени (BABY SEAT). Деца на възраст над 1 година и с тегло над 8 кг трябва да ползват детско столче (CHILD SEAT), а деца с ръст по-малък от 1,50 м и тегло над 17 кг трябва да използват предпазни колани със специална повдигаща седалка (BOOSTER SEAT).

(12.1) МОТОРОУДС предлага стандартни детски столчета (CHILD SEAT) и повдигащи седалки (BOOSTER SEAT), но препоръчва потребителя да използва негови лични, за да гарантира максималната безопасност и комфорт на пътуващите деца. МОТОРОУДС и неговите партньори, не носят отговорност за качеството и правилно функциониране на детските седалки. От хигиенни съображения и такива за сигурност, МОТОРОУДС и неговите партньори не предлагат детски столчета за новородени (BABY SEAT).

(12.2) Потребителят е длъжен да посочи в онлайн заявката броя и вида детски столчета необходими за неговото пътуване. МОТОРОУДС и неговите партньори, не носят отговорност за забавяния в изпълнението на услугата или за пътници пътуващи в превозното средство без необходимите детски столчета, в случай, че потребителят не е спазил това условие.

(13.0) МОТОРОУДС или неговите длъжностни лица, директори, служители, представители, дъщерни или филиални компании, партньори, не носят отговорност за никаква наказателна, специална, индиректна или последваща загуба или щети, за никаква загуба на продукция, загуба на печалба, загуба на приход, загуба на контракт, загуба или щети по/на клиентела или репутация, загуба от предявена претенция; за никаква неточност, свързана с уеб страниците motoroads.com, m.motoroads.com, sofia-airport-transfer.com, varna-airport-transfer.com, bourgas-airport-transfer.com, plovdiv-airport-transfer.com, bulgaria-airport-transfer.com (включително цени); за отдаваните услуги или предлаганите продукти; за никакви щети, загуби или разходи, понесени от потребителя, за които му е потърсена отговорност, или е платил, появили се в резултат или във връзка с използването, невъзможността за използване или закъснение на услугите на МОТОРОУДС; или за никаква (персонална) травма, смърт, имотни щети или други (директни, индиректни, специални, последващи или наказателни) щети, загуби или разходи, претърпени или за които на потребителя е потърсена отговорност, или е платено от него, независимо дали се дължат на (законови) действия, грешки, неспазени задължения, (общо) неизпълнение, умишлено престъпление, пропуски, неизпълнение, изопачавания, закононарушение или неизпълнение на преките задължения (пълно или частично) на хотела (неговите служители, директори, агенти, представители или филиални компании); включително за никакво (частично) анулиране, дублиране на резервации, стачка, форсмажорни обстоятелства или някакво друго събитие извън контрола на МОТОРОУДС (война, заплаха от война, терористична дейност и нейните последствия или заплахата за такава дейност, размирици, действието на което и да е правителство или други национални или местни органи на реда, индустриална авария, стачка, природно или ядрено бедствие, пожар, неблагоприятни метеорологични условия, пътно-транспортни произшествия и т.н.).

VІ. Заключителни разпоредби

(14.0) Настоящите Общи условия са публикувани на уеб страниците motoroads.com, m.motoroads.com, sofia-airport-transfer.com, varna-airport-transfer.com, bourgas-airport-transfer.com, plovdiv-airport-transfer.com, bulgaria-airport-transfer.com и могат да бъдат изменяни от МОТОРОУДС по всяко време, като промените се публикуват онлайн и са достъпни за потребителя. За приложими към услугата НАЕМ НА АВТОМОБИЛ С ШОФЬОР се приемат Общите условия, действали по време на направа на заявката от потребителя.

(15.0) Настоящите Общи условия заедно с издадения резервационен ваучер представляват пълното споразумение между МОТОРОУДС или неговите партньори и потребителя. Чрез маркирането на "Съгласен съм с Общите условия” в онлайн формата на заявката, потребителят потвърждава, че ги е прочел, разбира съдържанието им, съгласен е с тях и официално ги приема.

(16.0) Оригиналната българска версия на настоящите Общи условия е преведена на други езици. Преводната версия представлява единствено офис превод, който няма правна стойност. В случай на спор по отношение на съдържанието, приложението или тълкуването на Общите условия или несъответствия и различия между българската и преводната версия на всеки чужд език следва да се прилага българския текст, който е решаващ.

(17.0) Кореспонденцията между МОТОРОУДС и потребителя се осъществява както следва:
- за МОТОРОУДС – по електронна поща с e-mail адрес: или
- за НАЕМАТЕЛЯ – по електронна поща, на предоставения от него в заявката e-mail адрес за контакт

(18.0) Съобщение по електронната поща се счита за получено в деня, когато имейла е получен в пощенска кутия на МОТОРОУДС или в първия работен ден, ако е съобщението е получено в почивните дни или официален празник.

(19.0) МОТОРОУДС може да прехвърля изцяло или частично права и задължения, произтичащи от договора за наем в случай на необходимост.

(20.0) Всички спорове между страните, свързани с настоящите Общи условия следва да се решават в дух на добра воля и взаимно разбирателство, а ако това се окаже невъзможно спорът се отнася за решаване от Арбитражния съд при БТПП. Приложимо право за решаване на спорове е българското.

Настоящите общи условия влизат в сила от 30.07.2016г.

"
Very professional company. We had 5 bikes delivered at the airport in excellent condition (3 of which were brand new! ). Our one week bicycle trip was just great and Motoroads picked up our group 300km away to return back to the airport. Sioufi