Общи условия » MOTOROADS.COM

Motoroads.com » Общи условия

Motoroads.com » Общи условия


I. Общи условия

(1.0) Настоящите Общи условия се отнасят до и регламентират услугите наем на мотоциклет, наем на скутер, наем на АТВ, наем на моторна шейна и наем на велосипед, наричани по-долу за краткост НАЕМ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, резервирани чрез уеб страниците motoroads.com, app.motoroads.com, motorcycle-rental-europe.com, която се предоставя от МОТОРОАДС ЕООД и/или неговите партньори.

(2.0) Потребители на услугата НАЕМ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО могат да бъдат само лица, навършили 21 години (за мотоциклет, моторна шейна и АТВ) и 18 години (за скутер и велосипед), които притежават валидни лични документи – паспорт, лична карта, валидна кредитна карта, както и съответната категория свидетелство за правоуправление на моторно превозно средство. За някои превозни средства изискваната минималната възраст може да е по-висока от 21 години. Лица на възраст по-малка от изискваната е възможно да се възползват от услугата НАЕМ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО при специални застрахователни условия, като за целта трябва да отправят писмено запитване до офис на МОТОРОАДС.

(3.0) Заявка за ползване на услугата може да бъде направена онлайн минимум 24 часа преди началото на наемния период. Заявката се счита за потвърдена, когато наемателят заплати изцяло предварително определения резервационен депозит и получи резервационен ваучер от МОТОРОАДС на имейла посочен в заявката. Ако наемателят не успее да заплати този депозит, заявката му се счита за непотвърдена и може да бъде отменена по всяко време.

(3.1) При попълване на заявката за резервиране на услугата наемателят декларира, че данните посочени в нея са верни, че кредитната карта, която използва за целта е лично негова, и че по нея има достатъчно средства за покриване на цената на услугата.

(3.2) МОТОРОАДС може да изисква допълнително потвърждение на данните от кредитната карта на наемателя преди да предостави услугата НАЕМ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО. При липса на потвърждение, както и при липса на направено плащане на резервационен депозит или стойността на услугата МОТОРОАДС има право да отмени вече приета заявка, да не предостави услугата и да потърси обезщетение от наемателя за неизпълнен договор и пропуснати ползи.

(3.3) Резервационният ваучер съдържа цялата информация за услугата НАЕМ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, включително телефоните за връзка с офисите и партньорите на МОТОРОАДС. Той се представя задължително при предаване на наетото превозно средство – на хартиен носител или визуализиран на мобилно устройство. Наемателят няма право на обезщетение, ако услугата не му бъде предоставена по причина, че не носи със себе си и не представи резервационния ваучер, както и ако не се свърже незабавно с офис на МОТОРОАДС, ако не намира представител на МОТОРОАДС на мястото на получаване на наетото превозно средство.

(3.4) Платеният резервационен депозит не подлежи на връщане при НЕЯВЯВАНЕ на наемателя или отмяна на заявката по-малко от 15 дни преди началото на наемния период. Във всички останали случаи наемателят може да използва заплатения резервационен депозит при следваща заявка за НАЕМ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО в рамките на една календарна година считано от деня на заявката. В случай на възстановяване на суми на наемателя, това става след като от заплатената сума се приспаднат всички административни и банкови такси, както и таксите за отмяна или промяна на заявката.

(3.5) Промяна на вече приета заявка е възможна, само ако е направена до 72 часа преди получаване на резервиранoто превозно средство и е потвърдена от МОТОРОАДС на посочения от наемателя e-mail адрес за контакт. МОТОРОАДС прилага следните административни такси при промяна на заявка от страна на наемателя: първа промяна – безплатно, втора и последваща промяна - 20 евро.

(3.6) Удължаване на наемния период на вече получено превозно средство е възможно с най-малко 24 часа предизвестие от страна на наемателя при условие, че същият получи писмено потвърждение от МОТОРОАДС или неговите партньори на посочения от него e-mail адрес. В този случай, наемателят е длъжен да заплати цената за новия наемен период в офис на МОТОРОАДС или негов партньор преди началото на удължения период.

(3.7) Намаляване на наемния период на вече получено превозно средство е възможно с най-малко 24 часа предизвестие от страна на наемателя при условие, че същият получи писмено потвърждение от МОТОРОАДС на посочения от него e-mail адрес. В този случай наемната цена не подлежи на преизчисляване и на връщане.

(3.8) Минималният период за НАЕМ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО е 48 часа.

(4.0) МОТОРОАДС рекламира определени модели превозни средства, но не може да гарантира, че наемателят ще получи същия модел и марка превозно средство. МОТОРОАДС ще положи всички възможни усилия да осигури превозното средство, посочено в резервационния ваучер, но при необходимост може го замени с подобно от същия или по-горен клас при същите ценови условия. Ако МОТОРОАДС не е в състояние да осигури резервираното или подобно превозно средство, поради независещи от него причини ще уведоми наемателя и ще възстанови изцяло сумата заплатена от него. В този случай, МОТОРОАДС не дължи допълнително обезщетение на наемателя.

II. Цени, начин на плащане

(5.0) Цените на услугата НАЕМ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО са публикувани на уеб страниците motoroads.com, app.motoroads.com, motorcycle-rental-europe.com и са валидни към момента на направената от наемателя заявка. Цената на услугата се потвърждава, като част от процедурата по приемането на заявката от МОТОРОАДС. В случай, че цената не е била коректно регистрирана по време на заявката наемателят се уведомява допълнително, като същият може да приеме или отмени заявката при верните условия. При отмяна на заявка МОТОРОАДС възстановява изцяло предварително заплатената сума, но не дължи допълнително обезщетение на наемателя.

(5.1) Цените на услугата НАЕМ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО са за 24 часа и са посочени в Евро, Британски лири, Български лева и Американски долари, платими в съответната валута или в Евро по курса за деня на Централната Европейска Банка (ЕЦБ) одобрен от МОТОРОАДС или неговите партньори.

(5.2) Съдържанието на цената за НАЕМ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО е описано в резервационния ваучер, който е неделима част от договора за наем.

(5.3) При подписване на договора за наем освен дължимата наемна цена, наемателят предоставя допълнителен застрахователен депозит, които се блокира по негова кредитна карта и се възстановява в рамките на 40 дни след връщане на превозното средство, освен ако не е посочен друг срок в договора за наем.

(5.4) Застраховките, включени в наемната цена не покриват:
- загуба или кражба на лични вещи на наемателя;
- загуба на ключове и документи на превозното средство;
- повреди по шасито и джантите на превозното средство;
- щети причинени от превоз на опасни товари;
- щети причинени при off-road и теглене на други МПС;
- сменени, повредени, спукани или срязани гуми;
- щети причинени от неправоспособни и неоторизирани водачи;
- щети възникнали след употреба на алкохол или други упойващи вещества;
- щети причинени от неправомерни ремонти, неодобрени от МОТОРОАДС или негов партньор;
- щети предизвикани след зареждане на гориво неотговарящо на стандартите и предписанието на производителя;
- щети извън пределите на страната на получаване, ако превозното средство е напуснало границите без позволението на МОТОРОАДС или негов партньор;
- кражба на наетото превозно средство, в случаите когато договора за наем не съдържа клауза за покритие срещу кражба;
- щети и липси по оборудването на превозното средство предоставено съгласно индивидуалния договор за наем и приемно-предавателния протокол (навигация, облекло, защитна каска, багажник, куфари, дисаги, педали, инструменти, помпа, заключалка, ластици за багаж, камера, интерком, и други);

(5.5) Размерът на отговорност на наемателя при пътнотранспортно произшествие или кражба на превозното средство е посочен в резервационния ваучер и представлява равностойността на предоставения застрахователен депозит. Протокол за пътнотранспортно произшествие издаден от полицейските органи е задължителен за всички застрахователни събития. В противен случай наемателят носи отговорност за пълния размер на щетите по превозното средство, а в случай на кражба за неговата пълна стойност по фактура на закупуване.

(5.6) Наемната цена не включва горивото. Наемателят е длъжен да върне превозното средство със същото количество гориво, с което го е получил, в противен случай липсващото количество се заплаща по цена фиксирана в договора за наем. При върнато превозно средство с липсващо гориво наемателят заплаща допълнително и еднократна такса, чийто размер е посочен в договора за наем.

(5.7) Наемната цена не включва глоби или всякакъв друг вид санкции, които са наложени от контролните органи на наемателя или на други лица управлявали превозното средство по време на наемния период за неспазване на законите за движение по пътищата или други нормативни разпоредби на съответната страна, в която се управлява превозното средство.

(5.8) МОТОРОАДС предоставя отстъпки на лоялни клиенти, чрез онлайн купони, които се издават индивидуално за всеки потребител. Купоните за отстъпка са валидни единствено за онлайн резервации и не важат за превозни средства, които са на промоция. Купоните за отстъпка не могат да бъдат прилагани ръчно или в последствие за вече направени резервации.

(5.9) Всички онлайн плащания с кредитни карти се извършват чрез лицензирана банкова институция (Първа Инвестиционна Банка) и са защитени чрез защитните технологии Secure Sockets Layer (SSL) и 3D. Личната информация на наемателя остава строго конфиденциална.

(6.0) Пълната наемната цена се заплаща в брой (освен, ако не е упоменат друг начин на плащане в резервационния ваучер) при получаване на превозното средство и подписване на договора за наем. Плащания с кредитна карта или по банков път подлежат на допълнителни банкови такси.

(6.1) Застрахователният депозит се заплаща чрез авторизация на кредитна карта (освен, ако не е упоменат друг начин на плащане във ваучера). Плащането се извършва по курса за Евро на Централната Европейска Банка за деня, одобрен от МОТОРОАДС или неговите партньори.

(6.2) Ако наемателят не заплати дължимите суми при получаване на превозното средство съгласно начините на плащане посочени в резервационния ваучер, заявката се счита за отменена по вина на наемателя. В този случай МОТОРОАДС или неговите партньори имат право да получат обезщетение от наемателя за неизпълнен договор в размер равен на стойността на заявката, както и обезщетение за пропуснати ползи.

(6.3) В случай на измама или неоторизирано използване на кредитна карта от трети лица, повечето банки и компании, издаващи кредитни карти, поемат риска и покриват всички плащания, произтичащи от такава измама или злоупотреба. МОТОРОАДС не носи отговорност за измами от подобен род и произтеклите от това щети за наемателя.

III. Приемане и предаване на превозното средство

(7.0) Превозното средство се предава на наемателя в изправно техническо състояние с оборудване и външен вид отразени в приемо–предавателния протокол, който е неделима част от договора за наем. При връщане на превозното средство неговото състояние трябва да отговаря на отразеното в приемно–предавателния протокол. Установени щети и липси по оборудването (навигация, облекло, защитна каска, багажник, куфари, дисаги, педали, инструменти, помпа, заключалка, ластици за багаж, камера, интерком, и други) се заплащат изцяло от наемателя по фактурната им стойност и не се покриват от застраховките на превозното средство и от платения застрахователен депозит.

(7.1) Превозното средство се предава на мястото и в часа, посочен в резервационния ваучер. При невъзможност да бъде открит представител на МОТОРОАДС или неговите партньори на мястото на срещата наемателят е длъжен да се обади незабавно на телефоните, посочени в резервационния ваучер. Ако такова телефонно обаждане не бъде регистрирано в офис на МОТОРОАДС, заявката се счита за отменена поради НЕЯВЯВАНЕ на наемателя. В този случай наемателят няма право на обезщетение, като същия дължи на МОТОРОАДС или неговите партньори заплащане на обезщетение за неизпълнение на договора в размер на пълната сума на заявката.

(7.2) МОТОРОАДС и неговите партньори не носят отговорност за претърпени от наемателя загуби, причинени вследствие на закъснение от негова страна /например изпуснат полет, влак, автобус/ при получаване или връщане на превозното средство.

(7.3) При получаване на превозното средство наемателят е длъжен да представи валидни шофьорска книжка (с категория за наеманото превозно средство), документ за самоличност (лична карта или паспорт) и кредитната карта на негово име. В някои страни наемателят може да се наложи да представи международна шофьорска книжка (IDL), ако това се изисква от закона. Ако наемателят не е в състояние да представи всички горепосочени документи и валидна кредитна карта, заявката се счита за отменена по вина на наемателя, като същия дължи на МОТОРОАДС или неговите партньори заплащане на обезщетение за неизпълнение на договора в размер на пълната сума на заявката.

(7.4) Наемателят е длъжен да предостави в заявката информация за полета/влака/автобуса, с който пристига. МОТОРОАДС и неговите партньори не носят отговорност за непредоставена услуга НАЕМ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, ако наемателят не предостави навреме тази информация.

(7.5) В случай, че полетът на наемателя е отменен, забавен или пренасочен към друго летище, МОТОРОАДС и/или неговите партньори следва да бъдат своевременно уведомени за новия час и място на пристигане. Ако уведомлението е извършено твърде късно наемателят следва на направи нова заявка или да заплати допълнителна такса от 25 Евро за промяна на старата. МОТОРОАДС или неговите партньори могат да предадат наетото превозно средство в новата точка на пристигане само при налична за тях възможност и ако наемателят писмено се съгласи да заплати всички допълнителни разходи за това.

(8.0) Наемателят се задължава да върне превозното средство в същото състояние, с всички предадени му документи, в договорения срок и на мястото, което е посочено в договора за наем. Часът и мястото на връщане на превозното средство трябва да бъде потвърдено с МОТОРОАДС или неговите партньори най-малко 24 часа предварително. МОТОРОАДС и неговите партньори не носят отговорност за каквито и да било загуби, които наемателят може да претърпи поради забавяне връщането на наетото превозно средство.

(8.1) Ако наемателят забави връщането на превозното средство с повече от 60 минути спрямо посочения в договора за наем час, същия дължи неустойка в размер на 1 ден наем, платим при връщане на превозното средство.

(8.2) Неизпълнението на задължението за връщане на наетото превозно средство за повече от 24 часа от момента на изтичане на срока по договор, независимо от причината, се счита за обсебване на МПС и МОТОРОАДС и неговите партньори имат право да уведомят полицейските органи за действията на наемателя. В този случай наемателят заплаща наем до окончателното връщане на превозното средство по договорената в договора за наем тарифа.

(8.3) МОТОРОАДС и неговите партньори си запазват правото да прекратят услугата и да си върнат наетото превозно средство по всяко време, без предупреждение и за сметка на наемателя, ако превозно средство не се използва в съгласие с настоящите Общи условия и договора за наем. МОТОРОАДС и неговите партньори не носят отговорност за каквито и да било допълнителни разходи, възникнали за наемателя и придружаващите го лица в резултат на прекратяване на услугата.

(8.4) МОТОРОАДС и неговите партньори си запазват правото да не предоставят услугата, ако поведението на наемателя и/или това на придружаващите го лица не е безопасно и влияе върху сигурността на трети лица. МОТОРОАДС и неговите партньори не носят отговорност за каквито и да било допълнителни разходи, възникнали за наемателя и придружаващите го лица в резултат на не предоставянето на услугата.

(9.0) Наетото превозно средство се предава измито и се връща в същия външен вид. При върнато мръсно превозно средство наемателят заплаща всички разходи за почистването му.

(10.0) При отказ на наемателя да подпише приемно–предавателния протокол при връщане на превозното средство, той се подписва едностранно от представител на МОТОРОАДС или негов партньор и от свидетел, удостоверяващ отказа. Констатациите в протокола обвързват и страната, отказала да го подпише и могат да се ползват като доказателство в съдебно или арбитражно производство.

(11.0) В случай на повреда на наетото превозно средство, дължаща се на фабричен дефект или естествено износване на някой детайл, МОТОРОАДС или неговите партньори се задължават да отстранят повредата или да заменят повреденото превозно средство. Ако МОТОРОАДС или неговите партньори не разполагат с подходящо превозно средство, с което да заменят повреденото, са длъжни да осигурят на наемателя превоз до мястото на връщане на превозното средство по договора за наем и да му възстановят наемната цена за оставащия период, без да дължат допълнително обезщетение.

(11.1) В случай на замяна на наетото превозно средство поради повреда по вина на наемателя същият заплаща всички разходи по транспортиране на новото превозно средство и наемната цена за периода на ремонт. МОТОРОАДС и неговите партньори си запазват правото да откажат замяна на наетото превозно средство ако в зависимост от обстоятелствата се установи, че наемателя е нарушил Общите условия и/или тези на договора за наем.

IV. Уведомление при щета

(12.0) При настъпване на злополука, щета или повреда наемателят е длъжен да предприеме всички необходими мерки за спасяване, ограничаване и намаляване на щетите на наетото превозно средство, съобразно изискванията на застрахователната компания. В случай на щета, повреда, кражба или липса по превозното средство наемателят заплаща еднократна административна такса определена в договора за наем.

(13.0) В случай на пътнотранспортно произшествие, щета или кражба на наетото превозно средство наемателят е длъжен да уведоми незабавно МОТОРОАДС или неговите партньори и полицейските органи за изготвяне на протокол, без оглед на това чия е вината. Той трябва да осигури всички известни му факти, обстоятелства, свидетели и данни за съставяне на протокола и да окаже на МОТОРОАДС, неговите партньори и застрахователната компания пълно съдействие относно злополуката и нанесените щети. Ако наемателят не предостави Протокол за пътнотранспортно произшествие издаден от полицейските органи той носи пълна отговорност за всички липси и нанесени щети по превозното средство.

(14.) При връщане на превозното средство с щета, повреда или липса, застрахователния депозит посочен в договора за наем се задържа от МОТОРОАДС или неговия партньор и превозното средство се изпраща за инспекция в оторизиран сервиз. След приключване на експертизата на превозното средство, МОТОРОАДС или неговия партньор уведомява наемателя (на имейла предоставен в заявката) за стойността на щетите и издава фактура за сумата на ремонта и за покриване на липсите по превозното средство.

V. Задължения и отговорности на наемателя

(15.0) Наемателят е длъжен:

(15.1) Да се отнася грижливо към наетото превозно средство, като следи за нормалната работа на двигателя и за нивото на маслото и охлаждащата течност, да пази и заключва превозно средство

(15.2) Да не оставя ключа и свидетелството за регистрация в превозното средство под наем

(15.3) Да ползва превозното средство по предназначение и да го стопанисва с грижата на добър стопанин

(15.4) В случай на прекратяване на договора за наем да върне ползваното превозно средство във вида, в който е получено и без липси и дефекти.

(15.5) Да уведоми МОТОРОАДС при регистриране на заявката за НАЕМ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, ако има намерение да пътува с извънреден багаж с оглед осигуряване на подходящ размер превозно средство. МОТОРОАДС и неговите партньори си запазват правото да отменят дадена заявка, ако броят на пътниците и техния багаж не може да се побере при нормални условия в наетия модел превозно средство. В случай на липса на предварително изискано от МОТОРОАДС писмено потвърждение за броя на пътниците и техния багаж наемателят няма право на обезщетение.

(15.6) При проблеми с предоставената услуга, наемателят е длъжен незабавно да уведоми МОТОРОАДС писмено и на телефоните посочени в резервационния ваучер. МОТОРОАДС и неговите партньори ще направят всичко възможно да разрешат проблема по най-добрия възможен начин. Ако наемателят пропусне да информира своевременно при възникване на проблем и не предостави функциониращ телефонен номер за връзка с него, това може да повлияе върху възможностите на МОТОРОАДС да го разреши в последствие, за което МОТОРОАДС не носи отговорност.

(16.0) Наемателят е напълно отговорен за всички нарушения и глоби, наложени през времето на ползване на превозното средство, както и за всички възможни последици от направените нарушения на законите на съответната страна, в която е управлявано превозното средство. Всички глоби подлежат на заплащане от наемателя в едноседмичен срок след получаване на писмено уведомление от МОТОРОАДС или неговите партньори на e-mail адреса посочен в заявката.

(17.0) Наемателят е напълно отговорен, ако преотстъпи превозното средство на трети лица, които не са страна по договора за наем.

(18.0) Забранява се превозването на деца до 12-годишна възраст на задната седалка на мотоциклет, мотопед, и АТВ. Всички водачи на мотоциклет, мотопед и АТВ са длъжни да носят защитна каска.

(19.0) Наемателят няма право да използва наетото превозно средство:
- ако е под въздействие на алкохол или наркотични вещества;
- за състезания, спортни прояви и шофиране off-road;
- за тестове и експериментално шофиране;
- за преотдаване на трети лица;
- за трафик на хора;
- за превоз на пътници и товари с търговска цел;
- за криминални прояви;
- за превоз на опасни товари и теглене на други МПС;

(20.0) Наемателят няма право да излиза с наетото превозно средство зад граница без Зелена карта и без изричното съгласие и писмено пълномощно от МОТОРОАДС или неговия партньор, с който е сключен договора за наем. Ако заявката включва пътуване зад граница, наемателят е длъжен да потвърди с МОТОРОАДС застрахователните условия на превозно средство за страните, в които ще пътува.

(21.0) МОТОРОАДС или неговите длъжностни лица, директори, служители, представители, дъщерни или филиални компании, партньори не носят отговорност за никаква наказателна, специална, индиректна или последваща загуба или щети, за никаква загуба на продукция, загуба на печалба, загуба на приход, загуба на контракт, загуба или щети по/на клиентела или репутация, загуба от предявена претенция; за никаква неточност, свързана с уеб страниците motoroads.com, app.motoroads.com, motorcycle-rental-europe.com (включително цени); за отдаваните услуги или предлаганите продукти; за никакви щети, загуби или разходи, понесени от наемателя , за които му е потърсена отговорност, или е платил, появили се в резултат или във връзка с използването, невъзможността за използване или закъснение на услугите на МОТОРОАДС или неговите партньори; или за никаква (персонална) травма, смърт, имотни щети или други (директни, индиректни, специални, последващи или наказателни) щети, загуби или разходи, претърпени или за които е потърсена отговорност, или е платено от наемателя, независимо дали се дължат на (законови) действия, грешки, неспазени задължения, (общо) неизпълнение, умишлено престъпление, пропуски, неизпълнение, изопачавания, закононарушение или неизпълнение на преките задължения (пълно или частично) на хотела (неговите служители, директори, агенти, представители или филиални компании); включително за никакво (частично) анулиране, дублиране на резервации, стачка, форсмажорни обстоятелства или някакво друго събитие извън контрола на МОТОРОАДС (война, заплаха от война, терористична дейност и нейните последствия или заплахата за такава дейност, размирици, действието на което и да е правителство или други национални или местни органи на реда, индустриална авария, стачка, природно или ядрено бедствие, пожар, неблагоприятни метеорологични условия, пътно-транспортни произшествия и т.н.).

VІ. Заключителни разпоредби

(22.0) Настоящите Общи условия са публикувани на уеб страниците motoroads.com, app.motoroads.com, motorcycle-rental-europe.com и могат да бъдат изменяни от МОТОРОАДС по всяко време, като промените се публикуват онлайн и са достъпни за наемателя. За приложими към услугата НАЕМ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО се приемат Общите условия, действали по време на направа на заявката от наемателя.

(23.0) Настоящите Общи условия заедно с издадения резервационен ваучер, договора за наем и приемно-предавателния протокол представляват пълното споразумение между МОТОРОАДС или неговите партньори и наемателя. Чрез маркирането на "Съгласен съм с Общите условия” в онлайн формата на заявката наемателят потвърждава, че ги е прочел, разбира съдържанието им, съгласен е с тях и официално ги приема.

(24.0) Оригиналната българска версия на настоящите Общи условия е преведена на други езици. Преводната версия представлява единствено офис превод, който няма правна стойност. В случай на спор по отношение на съдържанието, приложението или тълкуването на Общите условия или несъответствия и различия между българската и преводната версия на всеки чужд език следва да се прилага българския текст, който е решаващ.

(25.0) Кореспонденцията между МОТОРОАДС и наемателя се осъществява както следва:
- за МОТОРОАДС – по електронна поща на e-mail адрес: или
- за НАЕМАТЕЛЯ – по електронна поща, на предоставения от него в заявката e-mail адрес за контакт

(26.0) Съобщение по електронната поща се счита за получено в деня, когато имейлът е получен в пощенската кутия на МОТОРОАДС или в първия работен ден, ако е съобщението е получено в почивните дни или официален празник.

(27.0) МОТОРОАДС може да прехвърля изцяло или частично права и задължения, произтичащи от договора за наем в случай на необходимост.

(28.0) Всички спорове между страните, свързани с настоящите Общи условия следва да се решават в дух на добра воля и взаимно разбирателство, а ако това се окаже невъзможно спорът се отнася за решаване от Арбитражния съд при БТПП. Приложимо право за решаване на спорове е българското.

Настоящите общи условия влизат в сила от 30.07.2016